Home การขาย ความหมายของการขาย
PDF พิมพ์ อีเมล1.1 การขาย
การขายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ทุกคนได้พบเห็นในชีวิตประจำวันในฐานะผู้บริโภค  หรือผู้ซื้อ  เช่น  การซื้ออาหารรับประทานในโรงเรียน  ซื้อขนมและน้ำดื่ม  ตลอดจนใช้บริการทางรถประจำทางจากบ้านมาโรงเรียน  กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นสถานการณ์การซื้อ การขาย  ทั้งสิ้น

รูปที่ 1  การขายสินค้าและบริการ
ที่มา : ครูสุรนาถ ปูชนียพงศกร


1.1.1 ความหมายของการขาย

การขาย เป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระทำตามความคิดของนักขาย  หรือ  การขาย  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง  และช่วยให้ค้นพบความจำเป็น  ความต้องการ  ที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจาการซื้อสินค้าและบริการที่นักขายนำเสนอ
บทบาทของการขาย  เป็นการให้บริการชักจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ  และการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค

1.1.2 ลักษณะของงานขาย
งานขายมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและโน้มน้าว  หรือใช้ศิลปะการขาย (Salesmanships)  เป็นสำคัญ การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมชมชอบ ความพึงพอใจ ความเต็มใจ  ความเต็มใจของผู้ซื้อ  ฯลฯ  ดังนั้นนักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความรอบรู้หลายประการ  เช่น  ด้านพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง  ด้านจิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหาลูกค้า  การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานขาย  และการปฏิบัติภายหลังสิ้นสุดการขายดังนั้น  ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญของการขายเป็นหลัก  
นอกจากกิจกรรมจะมีสินค้าพร้อมเพื่อขายมีลูกค้ามุ่งหวังเป็นเป้าหมายสำคัญในการขาย  มีบุคลากรปฏิบัติงานขาย  ยังไม่เพียงพอสำหรับการสร้างเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยศิลปะการขายที่นักขายเหล่านั้นนำมาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานขายด้วย  จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

1.2 การขายสินค้าและบริการ
กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายย่อมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  (Products)  ซึ่งมีอยู่  2  ประการ  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า  (Goods)  และผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการ  (Services)  ผลิตภัณฑ์ 2  ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสามารถมองเห็นได้  จับต้องหรือสัมผัสได้  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการไม่สามารถมองเห็นได้  จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้  การเสนอขายสินค้าและบริการจึงแตกต่างกัน

1.1.2 ความหมายของสินค้าและบริการ
สินค้า (Goods)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน  สามารถมองเห็นได้  จับต้องหรือสัมผัสได้  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  สบู่  ตู้เย็น  เสื้อผ้า  กระเป๋า  บ้าน  รถยนต์  ฯลฯ

รูปที่ 2  การขายสินค้าอาหาร และร้านขายของชำใน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ที่มา : ครูสุรนาถ ปูชนียพงศกร


บริการ (Services)  หมายถึง   ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ หรือหมายถึง กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้
ลักษณะของบริการ  โดยทั่วไปลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  แต่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้  เช่น  การรับฝากเงินของธนาคารการโดยสารรถประจำทาง  การชมภาพยนตร์  การตัดผม   การท่องเที่ยว  การเช่าห้องพักของโรงแรม  การเที่ยวสวนสนุก   เป็นต้น  การขายบริการเป็นการใช้ช่องทางการตลาดได้ทางเดียว  คือ  การขายตรงระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการกับลูกค้า  หรือขายตรงจากตัวแทนผู้ผลิตกับผู้ใช้บริการเท่านั้น  การขายบริการไม่สามารถแยกขายตามตลาดหลายๆ  แห่งได้  เนื่องจากผู้ซื้อบริการจะพิจารณาความแตกต่างในการบริกาที่ผู้ขายเสนอให้ก่อนทุกครั้ง  โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้เสนอให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีความไว้วางใจมากที่สุด  พร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการที่ได้รับด้วย

รูปที่ 3  การขายบริการเสริมสวยใน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
และการบริการขนส่งสาธารณะ
ที่มา : ครูสุรนาถ ปูชนียพงศกร